Werkwijze

Belangrijk kenmerk van het onderzoeksbureau AHA DATA is dat alle werkzaamheden van de eerste besprekingen, het opstellen van het onderzoeksvoorstel, de uitvoering van het veldwerk, de invoer van data, de analyse, de rapportage en presentatie door Angelique Hubens zelf worden uitgevoerd. Slechts incidenteel worden andere mensen ingeschakeld. Hiervoor is bewust gekozen omdat door de grote betrokkenheid en kennis van het hele project fouten tijdig gecorrigeerd kunnen worden en een hoge kwaliteit van het onderzoek of project gegarandeerd kan worden.

In het onderzoekproces kunnen we vijf stappen onderscheiden:

 1. Oriënterende bespreking
  Een open gesprek met de opdrachtgever over het doel van het onderzoek, een zogenoemde brainstormsessie. De vragen die beantwoord moet worden zijn: Waarom een onderzoek? en Wat willen we weten? In het geval van een project: Wat willen we bereiken?
 2. Concept onderzoeksvoorstel
  Op korte termijn wordt een concept onderzoeksvoorstel gegeven waarin de doelstelling, de onderzoeksvragen, de methoden van onderzoek, een tijdsplanning en een raming van de kosten uiteen worden gezet.
 3. Bespreking onderzoeksvoorstel
  Aan de hand van de bespreking wordt besloten of het onderzoek kan voortgaan en wordt het definitieve onderzoeksvoorstel opgesteld.
 4. Uitvoering
  De gehanteerde onderzoeksmethoden kunnen kwantitatief of kwalitatief van aard zijn of een combinatie hiervan. Veel gehanteerde methoden zijn: desk-research, statische analyse, schriftelijke enquête, telefonische enquête, diepte-interviews en heranalyse van data uit eerder of door anderen uitgevoerd onderzoek.
 5. Rapportage en presentatie
  Het samenvoegen en analyseren van alle verzamelde gegevens met behulp van het statistische verwerkingspakket SPSS en deze verwerken tot een helder en duidelijk leesbaar rapport. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek op een speciale bijeenkomst gepresenteerd door AHA DATA.